Pernah Tak Terfikir Bagaimana Keadaan Pasar Pada Zaman Rasulullah?

Pada awal penghijrahan Rasulullah SAW dari kota Makkah ke Yathrib (Madinah Al-Munawarah), antara perkara yang dilakukan selain membina Masjid Nabawi adalah mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin. Baginda juga membuat Perjanj1an Piagam Madinah dengan para pemimpin semua kaum, mengadakan bancian penduduk dan membuka sebuah pasar muslim.Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:“Aku diper1ntahkan untuk berhijrah ke sebuah kota yang akan meng4lahkan kota lain.

Kota itu disebut Yathrib. Itulah Madinah. Kota itulah yang akan membersihkan manusia (daripada segala kebu rukan dan kemus yrikan) sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran besi.”(Hadis riwayat Bukhari)Tanda aras kebangk1tan Islam bermula apabila Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah.

Hijrah telah meningkatkan taraf kedudukan umat Islam mencakupi semua bidang termasuk hal ehwal kemasyarakatan dan kenegaraan sehingga terse bar ke seluruh pelu suk dunia.Teras penting dalam membina sebuah negara adalah ekonomi. Ketika itu, sistem kewangan dan ekonomi Madinah dikuasai oleh golongan Yahudi. Ia berorientasikan ri ba, ti pu he lah, pe ras u gut dan penin dasan.

Tapak pasar dikenakan se wa yang tinggi sehingga membe bankan kaum Muhajirin untuk berniaga. Para sahabat dan pengikut Baginda tidak dapat menjual mahupun membeli keperluan harian.Sesungguhnya Islam adalah agama yang sempurna, yang di dalamnya terkandung semua aspek kehidupan manusia, baik persoalan aqidah mahupun muamalat.

Dalam setiap aktiviti muamalat yang dilakukan oleh orang Islam, ia perlu mengikut prinsip utama muamalat Islam. Ia merupakan asas etika dalam perbuatan manusia.Prinsip muamalat menjamin agar setiap tindakan yang dilakukan sentiasa tepat dengan kehendak Islam dan sesuai dengan keinginan manusia yang sentiasa inginkan kebaikan dan keselesaan dalam kehidupan.

Ia adalah prinsip kebenaran, prinsip amanah, prinsip keikhlasan, prinsip keadilan, prinsip persaudaraan dan prinsip pengetahuan.

Mewujudkan sistem ekonomi IslamRasulullah SAW telah mewujudkan sistem ekonomi Islam sebagai menggantikan sistem ekonomi Yahudi dan jahi lia. Sebuah pasar muslim dibangunkan. Pasar itu dibuka kepada semua tidak terhad kepada para peniaga muslim sahaja malahan turut dibuka kepada bukan muslim. Ia sebagai satu cara pengukuhan ekonomi masyarakat Islam.

Ekoran itu, kaum Yahudi mengalami keru gian apabila masyarakat Islam Madinah mula beralih dan mengutamakan pasar milik peniaga Islam. Sistem berlandaskan ri ba oleh Yahudi turut terha pus dan digantikan dengan sistem kewangan berasaskan wang dinar dan dirham. Ia bersandarkan emas yang lebih stabil dan adil menjadikan ekonomi Islam bertambah kukuh.

Sistem wakaf mula berkembang. Sebahagian besar hart4 yang diperoleh hasil perniagaan para sahabat diwakafkan. Ia membantu rakyat dari aspek sumber air dan tanah untuk pembinaan masjid yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pendidikan dan dakwah ketika itu.Zakat turut berkembang seiring peningkatan ekonomi Islam dalam membe la nasib gol0ngan mis kin, anak yatim dan golongan as naf.

Para sahabat turut membiayai sebahagian besar kelengkapan pertahanan pepe rangan Madinah di awal proses pembinaannya.Kebijaksanaan Rasulullah SAW mengurus sistem ekonomi yang saksama menyebabkan na sib umat Islam terbe la. Rasulullah dan sahabat-sahabat Baginda membentuk masyarakat baharu, membina kematangan poli tik dan menyampaikan dakwah Islam ke pelu suk dunia.Madinah menjadi mi lik semua kaum tanpa memilih apakah bang sa dan agama mereka. Semua pihak dilindungi un dang-un dang Islam.

 

Sumber: Islamituindah

Be the first to comment on "Pernah Tak Terfikir Bagaimana Keadaan Pasar Pada Zaman Rasulullah?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*