Minta Hajat Dari Allah. Ini Panduan Dan Cara Solat Sun4t Hajat.

Solat hajat boleh dilakukan seorang diri atau berjemaah (bermakmum). Antara hajat yang biasa dil4kukan berjemaah atau beramai-ramai adalah seperti moh0n h4jat agar ditvrunkan hujan ketika mus1m kem4rau, mem0hon hajat untuk keam4nan dan kem4kmuran negara, solat hajat untuk mengel4k penyak1t berjangk1t atau f1tnah manusia dan bermacam-macam lagi. Dipendekkan cerita, sekiranya umat Islam atau individu Muslim mem1liki sebarang hajat, bolehlah melakukan solat hajat.

Dal1l berkaitan solat sun4t hajat

Maksudnya: Dan apabila h4mba-h4mba-Ku bertanya kepadamu mengenai Aku maka (beritahu kepada mereka): Sesungguhnya Aku (Allah) sentiasa hamp1r (kepada mereka);Aku perken4nkan permoh0nan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. (al-Baqarah 2:186)

Maksudnya: Dan m1ntalah pert0longan (kepada Allah) dengan jalan sabar dan mengerjakan solat (al-Baqarah 2:45) 

Bagaimanapun, solat sun4t hajat bukanlah sesuatu yang menjadi kewajipan kepada umat Islam. Mereka hanya melakukan solat sun4t mvtlak dan mengambil kesemp4tan berdoa apa jua yang dih4jati mereka. Tidak menjadi mas4lah untuk umat Islam melakukan solat sun4t hajat mem1nta sesuatu yang dihajat1 kepada Allah tuhan yang masa pengas1h lagi mah4 peny4yang.

Panduan dan cara solat sun4t hajat.

Cara solat sun4t hajat seperti Rasulullah

Soalan : Bagaimanakah cara solat sun4t hajat yang pern4h dilakvkan Oleh Rasullah S.A.W berserta bacaannya?

Jawapan : Cara melaksan4kannya mudah sahaja, iaitu setelah berwvduk (air sembahyang) dan memaka1 paka1an yang bersih di tempat yang bersih, lalu lakukanlah Solat Sun4t Hajat dua rakaat, cara lafaz niat solat sun4t hajat adalah seperti berikut : 

Sahaja aku Solat Sun4t Hajat dua rakaat kerana Allah Ta’ala.

Selepas takbiratul ihram dan bacaan Surah al-Fatihah sebagaimana solat yang lain, bacalah pada rakaat pertama Surah al-Kafirun sekali. Kemudian selepas Surah al-Fatihah rakaat kedua, bacalah Surah al-Ikhlas sekali. 

Sesungguhnya sebahagian daripada doa yang tidak dit0lak ialah bersolat, di mana ia membaca pada setiap rakaat Surah Al-Fatihah, Ayat Al-Kursi dan Surah Al-Ikhlas 

Setelah selesai solat sun4t hajat, bermoh0nlah kepada Allah S.W.T serta ucapkanlah selawat kepada Nabi junjvngan kita iaitu Nabi Muhammad S.A.W dan berdoa.

Doa selepas solat sun4t hajat

Tiada Tuhan yang benar sebenar-benarnya melainkan Allah yang m4ha lem4h-lembvt, pemura4 dan peny4yang. M4ha Suci Allah, pemer1ntah Keraja4n Yang Mah4 Besar. Segala puj1 tertentu bagi Allah, pentadbir sekelian alam semest4. Aku berm0hon kepada-Mu, ya Allah semoga dapat kiranya l1mpah rahmat-Mu dan segala amalan yang boleh menerima ke4mpunan-Mu. 

Aku moh0n pemel1haraan daripada segala d0sa. Aku m0hon mendapat kelab4an pada setiap kebaikan, dan terlep4s daripada sebarang d0sa. Jangan kiranya ada pada kami satu d0sa melainkan Engkau meng4mpunkannya, tiada satu kesus4han melainkan Engkau melepaskannya, semoga kiranya hajat kami Engkau tuna1kan (iaitu mana-mana hajat yang Engkau redhai), wahai Tuhan yang sangat mengas1hani. (Pada ketika ini m0honlah segala hajat yang dikehendaki, Insyallah Tuhan sempurnakan).

Sumber: Iluminasi

Be the first to comment on "Minta Hajat Dari Allah. Ini Panduan Dan Cara Solat Sun4t Hajat."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*