Maksud Mimpi Gigi Terca but, T4nggal Atau P4tah

Mimp1 g1gi p4tah katanya alamat tidak baik. Itulah pandangan orang alim tentang mimp1 g1gi p4tah.  Mimp1 g1gi itu ada dua takwilnya. Mimp1 g1gi yang dalam keadaan sihat dan ku4t melamb4ngkan samada h4rta, pekerjaan atau anak-anak yang memberikan kebaikan.

Mimp1 g1gi yang s4kit atau g1gi terc4but, maka ilmuwan berpes4n supaya segera berm0h0n kepada Tuhan m1nta ke4mpunan dan kesej4hteraan. M1mpi g1gi sak1t atau tertanggal itu katanya per1ngatan atau pet4nda suatu perkara bvruk akan men1mpa.

Bagaimanapun, ada pula tafsiran yang mengatakan mimp1 g1gi p4tah dan j4tuh ke tangan ertinya atau alamatnya akan beroleh h4rta.

Kata orang tua-tua pula, jikalau mimp1 gi1i terc4but sebelah atas maknanya akan terjadi kemat1an di kalangan angg0ta keluarga sebelah atas seperti ayah, ibu, datuk atau nenek.

Jika mimp1 g1gi p4tah atau terc4but sebelah bawah alamatnya kemat1an di kalangan angg0ta sebelah bawah seperti anak, isteri, cucu atau saudara k4ndung yang lebih muda usianya.

“Apabila seseorang darimu melihat mimp1 yang menggembirakannya maka hendaklah ia mengucapkan Alhamdulillah dan ceritakannya kepada orang yang lain dan sebal1knya apabila ia melihat mimp1 yang menduk4citakannya, maka mimp1 itu adalah dari sya1tan, kerana itu hendaklah ia mengucapkan Isti’azah dan j4ngan ceritakannya kepada orang lain kerana mimp1 itu tidak mendatangkan mud4rat kepada nya.” Riwayat al-Bukhari dari Abi Sa’id

Tafs1r Mimp1 G1gi Lainnya

Mimp1 g0sok g1gi maknanya tak perlu r1sau dan khuatir berkenaan kehidupan yang insyaAllah akan terus bahagia dan sejahtera.

Jika anda bermimp1 s4kit g1gi dan menang1s alamat bak4l men3mpuh h4langan.

M1mpi g1gi terc4but t4ndanya akan ada yang men1nggal dunia dalam kalangan keluarga atau di rumahnya sendiri. Jika m1mpi g1gi atas terc4but ertinya ada orang tua yang men1nggal. Jika m1mp1 g1gi baw4h terc4but t4ndanya ada saudara yang men1nggal.

Apabila berm1mpi g1gi anda terc4but atau p4tah. Anda akan berduk4cita. Kalau g1gi yang t4nggal itu dibahagian atas maka besar kemungk1nan yang dit1mpa kem4langan ialah orang tua dan kalau gig1 yang terc4but atau p4tah itu dib4hagian bawah maka yang dit1mpa mal4petaka ialah isteri (kalau sudah berkahwin) atau anak, cucu atau mungkin juga ahli keluarga yang muda dari anda.

p/s: Ini adalah untuk pengetahuan dan pembacaan semata-mata dan bukanlah sebagai kepercayaan 100%.

Wallahu a’lam.

 

Sumber: sentiasap4nas

Be the first to comment on "Maksud Mimpi Gigi Terca but, T4nggal Atau P4tah"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*