Istighfar Ketika Dit1mpa Mus1bah, Allah Pasti Tunjukkan Jalan Penyelesaiannya.

Kita semua pasti pernah mengal4mi hari yang suk4r. Kereta r0sak, anak sak1t, tiada air berhari-hari, dibeban1 hut4ng, pasang4n merajuk, kerja tidak siap, d1landa w4bak penyak1t dan pelbagai lagi cab4ran hidup.

Pada saat itu, emos1 pasti terg4nggu bagaikan mengalam1 cuaca pan4s ter1k. Allah mengajar kita, penyejuknya adalah dengan ber1stighfar.

Firman Allah yang bermaksud, “Sehingga Aku berkata (kepada mereka); Poh0nlah ke4mpunan kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Dia M4ha Peng4mpun. (Sekiranya kamu berbuat demikian), Dia akan menghantar hujan lebat mencur4h-cur4h kepada kamu, dan Dia akan memberikan kamu h4rta yang banyak berserta anak pin4k dan Dia akan mengadakan bagi kamu kebvn-kebvn tanaman serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai (yang mengal1r di dalamnya).” (Surah Nuh, ayat 10-12)

Firman Allah itu pasti membuatkan kita bertambah bersemangat untuk selalu mem0hon ke4mpunan Allah. Kayanya Allah, Dia bukan sahaja menjanjikan ke4mpunan-Nya, bahkan menjanjikan kek4yaan daripada l1mpah kurnia-Nya yang luas.

Allah seng4ja mend4tangkan pelbagai mas4lah untuk melihat sejauh mana kita menyelesaikannya.

Adakah kita menjadi seorang mer1ntih m4salah atau berusaha mencari jalan penyelesa1an?

Para ulama yang dekat dengan cara fikir al-Quran dan al-Sunnah cukup memahami hakikat kehidupan ini. Ibnu Kathir berpesan, “Barang siapa yang menghiasi dirinya dengan amalan ini iaitu memperbanyak istighfar, maka Allah akan: memudahkan rezekinya, memudahkan urvsannya dan menjaga keku4tan j1wanya.

Ibnu Qayyim pula berkata: “Apabila engkau berdoa, sementara waktu yang dimil1ki begitu semp1t, padahal d4damu dipenuhi dengan begitu banyak keinginan, maka jadikanlah seluruh isi doamu istighfar, agar Allah meng4mpunkan kamu. Apabila engkau di4mpuni, maka semua keperluanmu akan dipenuhi oleh-Nya tanpa engkau mem1ntanya.”

Lazimnya lafaz istighfar itu diungkapkan sebagai zikir untuk mem0hon ke4mpunan kepada Allah. Ia juga dilafazkan selepas kita ters3dar daripada mel4kukan d0sa.

Harapan kita tentu sekali supaya dos4 kita dih4puskan namun, manfaat istighfar lebih jauh daripada itu.

Kalimat zikir sering diucapkan Nabi SAW memil1ki banyak keutamaan lain jika diamalkan. Ada beberapa kisah menceritakan bagaimana ajaib amalan istighfar dalam kehidupan.

Seorang pak4r bed4h kard1otorasik terkenal dari Mesir, Dr Khalid Abdul Aziz Al-Jubair menulis sebuah buku bertajuk Kesaks1an Seorang Doktor iaitu vers1 terjemahan.

Beliau menceritakan masal4h yang dial4mi dan bagaimana Allah menyel4matkannya dengan keberkatan istighfar.

Dr Khalid Al-Jubair mendapat fitn4h daripada beberapa rakan sekerjanya. F1tnah itu cukup ber4t dan jika dapat dibukt1kan, jaw4tannya akan ter4ncam.

Seterusnya beliau akan dip3ncenkan dan tidak dibenarkan lagi berkhidmat untuk mer4wat pes4kit.

Kompl0t fitn4h itu dil4kukan dengan cukup tel1ti. Mereka semuanya berpakat untuk menjadi saks1 dan menc1pta bukt1 kuvuh.

Dr Khalid berasa dia tidak berupaya mel4wan f1tnah itu dan mulai mvrung. Dia hanya mampu mencar1 Allah.

Seterusnya, keaja1ban berlaku pada saat-saat akhir. Allah mendat4ngkan ilham pada saat dia di masjid untuk menuna1kan solat fardu.

“Selama ini orang datang kepadaku dengan harapan yang besar agar aku mengub4ti mereka. Kini aku juga mempunyai harapan yang besar. Seharusnya aku datang kepada-Nya dan mem1nta pert0longan daripada-Nya,” kata beliau sendirian.

Kemudian beliau teringat kelebihan istighfar. Dia segera mel4fazkan kalimah zikir itu sebanyak mungkin.

Sepanjang perjalanan pulang ke rumah dan juga ke hospital beliau tidak henti-henti melafazkan kalimat berkenaan.

Astaghfirullahal-ladzi la ilaha illa huwal-hayyul-qayyum, wa atubu ilaih, bermaksud, “Aku mem0hon ampvn kepada Allah, Yang tiada Tuhan yang berh4k disemb4h selain Dia, Yang M4ha Hidup, Yang M4ha Mengvrus, dan aku bertavbat kepada-Nya.” (Riwayat al-Hakim dari Ibnu Mas’ud dan At-Tirmidzi dari Bilal bin Yasar bin Zaid)

Selepas itu, ada perasaan heb4t menyelubungi j1wanya. Beliau seakan-akan mengal4mi sentvhan sp1ritual sehingga per4saan res4h dan berser4but kerana f1tnah itu terus h1lang.

Tidak lama selepas itu, semua tudvhan diken4kan ke atas beliau digugvrkan kerana tidak dapat dibukt1kan. Namanya dibersihkan dan beliau beb4s untuk berkhidmat seperti biasa.

Rakan-rakannya yang melakukan k0mplot fitn4h pula turut menerima hvkuman.

Sebahagian daripada mereka dit4matkan perkhidmatan, ada juga yang dilvcutkan jawatan dan ada yang dip1ndahkan ke bahagian lain. Sebahagian yang lain pula datang kepadanya dan memoh0n maaf.

Ibnu Qayyim pula mengisahkan; “Aku sering menyaksikan guruku, Syaikhul Islam (Ibnu Taimiyah) ketika menghad4pi mas4lah-mas4lah ber4t, beliau seg3ra bertavbat kepada Allah, memperbanyakkan istighfar, bersandar kepada-Nya dan mengharap turunnya kebenaran dari-Nya.

“Biasanya tidak lama selepas itu, bantu4n daripada Allah pun turun mencur4h-cur4h sehingga beliau boleh memil1h mana-mana sahaja jalan penyelesai4n yang beliau mahu.”

Ibnu Taimiyah sendiri berkata, “Saat ada mas4lah yang amat pel1k dan rvmit, yang membuatkan aku berasa bvntu, maka aku akan beristighfar kepada Allah sebanyak 1000 kali atau lebih kurang, sampai Allah buk4kan dan pec4hkan mas4lah masa4ah untukku.”

Ada sebuah mutiara kisah yang cukup manis untuk diamalkan. Kisah itu dipetik daripada kitab Tafsir al-Maraghi, has1l tulisan ulama bernama Ahmad Musthafa al-Maraghi.

Kisah ikt1bar itu mengenai tabi’in bernama Hasan al-Basri. Beliau sering didat4ngi segenap lapisan masyarakat bertanyakan hu kum agama dan mem1nta nasihat.

Satu hari, seorang lelaki datang meng4du kepadanya kerana mas4lah kel4paran. Beliau dengan penuh hikmah menjawab, “Istighfarlah kepada Allah.”

Kemudian beliau didat4ngi seorang meng4du m4salah ketiadaan zuriat. Beliau menjawab, “Istighfarlah kepada Allah.”

Kemudian datang seorang lelaki meng4du kebunnya kek3ringan kerana musim kem4rau. Beliau dengan penuh hikmah menjawab, “Beristighfarlah kepada Allah.”

Jawapan Hasan al-Basri mengha1rankan masyarakat sekitarnya.

S4lah seorang daripada penduduk itu bertanya, “Beberapa orang lelaki datang dan mengadu pelbagai mas4lah, tetapi tuan hanya menyurvuh mereka semua untuk melafazkan istighfar.”

Hasan al-Basri menjawab, “Aku sama sekali tidak mengatakan apapun dari diriku sendiri. Sesungguhnya Allah berfirman seperti itu.”

Firman Allah yang dimaksudkan oleh Hasan adalah Surah Nuh ayat 10-12.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah bersabda yang bermaksud: “Barang siapa melazimkan istighfar, maka Allah akan jadikan jalan keluar dalam setiap kesul1tan hidup dan jadikan setiap kegvndah-gvlanaan menjadi kebahagiaan dan Allah akan memberinya rezeki dari jalan yang tidak dis4ngka-s4ngka.” (Hadis Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Oleh itu, apa sahaja mas4lah yang datang, ‘halau’ ia dengan istighfar. Insya-Allah, dengan membawa h4ti kembali kepada Ilahi, masalah akan berlalu pergi.

Semoga memberi manfaat.

Sumber: sentiasap4nas

Be the first to comment on "Istighfar Ketika Dit1mpa Mus1bah, Allah Pasti Tunjukkan Jalan Penyelesaiannya."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*