Manfaat Bek4m Dan Penjelasannya Dalam Hadis

Bek4m adalah teknik raw4tan dengan cara membu4ng d4rah kot0r atau r4cun berbah4ya dari dalam tvbuh melalui permukaan kvlit, namun adakah berbek4m itu sunnah atau ia sekadar raw4tan biasa yang berkaitan dengan h4l keduniaan?

Bek4m sebenarnya merupakan rawat4n penyak1t yang dig4lakkan oleh Nabi SAW, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis.

Daripada Ibn Abbas r.a. Rasulullah bersabda yang bermaksud, “Kes3mbuhan itu ada pada tiga h4l: dengan minum madu, p1sau hijamah (bek4m) dan dengan bes1 p4nas. Dan aku mel4rang umatku dengan bes1 p4nas.” (Riwayat alBukhari)

Seperti yang dinyatakan oleh Dr. Muhammad Ijaj al-Khatib dari bukunya yang bertajuk “al-Sunnah al-Nabawiyyah”, terdapat banyak hadis yang menceritakan berkaitan berbek4m.

Daripada Anas bin Malik, bahawa Nabi SA bersabda:

Maksudnya, “Abu Thaibah membek4m Rasulullah SAW lalu Baginda SAW memb4yarnya dengan satu sha’ kurma dan Baginda SAW meng4rahkan keluarganya untuk mer1ngankan p4jaknya.” -Riwayat al-Bukhari

Daripada Abdullah bin Abbas:

Maksudnya, “Nabi SAW pernah berbek4m oleh seorang h4mba kepunyaan Bani Bayadhah. Maka Nabi SAW memberinya up4h dan Nabi SAW bercakap dengan tu4nnya agar meringankan tug4snya.” -Riwayat Muslim

Jika berbek4m ini adalah har4m, tentu Nabi SAW tidak memberikannya up4h.

Daripada Anas bin Malik, bahawa Nabi SAW bersabda yang maksudnya:

“Sesungguhnya sebaik-baik perub4tan yang kalian gunakan adalah berbek4m” atau “Sebaik-baik ubat untuk kalian adalah berbek4m.” -Riwayat al-Tirmizi

Daripada Abdullah bin Abbas, bahawa SAW bersabda yang maksudnya, “Nabi SAW pernah berbek4m di l3ehernya dan juga di antara dua bahunya.” -Riwayat Ahmad

Daripada Abdulla Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya:

“Nabi SAW berbek4m dalam keadaan Baginda SAW berihram dan juga Baginda SAW berbek4m ketika Baginda SAW berpuasa.”

Ulasan ringkas

Jumhur ulama mengatakan dibolehkan mengambil up4h untuk berbek4m kerana lar4ngan yang terdapat di dalam hadith adalah berbentuk makruh bukannya har4m.

Selain itu juga, berbek4m tidak membat4lkan puasa jika ia dil4kukan ketika berpuasa berdasarkan hadith Ibn Abbas r.a.

Tambahan pula, berbek4m juga merupakan sebaik-baik pervbatan sepertimana yang diberitakan oleh Nabi SAW kepada kita tetapi perlu melihat pada penyak1t yang sesuai untuk diub4ti dengan cara ini.

Hu kum berbek4m

Terdapat sebahagian para ulama mengatakan bahawa ia adalah sunnah secara mutl4k, iaitu sesiapa sahaja yang mel4kukan akan mendapat ganjaran sama ada ia berhajat padanya ataupun tidak.

Namun begitu, Dr. ijaj al-Khatib berpendapat bahawa berbek4m adalah satu tvntutan terh4dap sesiapa yang mem3rlukannya dan Nabi SAW juga telah mengatakan sedemikian.

Jika orang yang sak1t berbek4m dengan pembek4m yang berautorit1 kerana beramal dengan apa yang dinasihatkan dan diajar oleh Nabi SAW maka perbu4tan tersebut akan mendapat pahala daripada Allah SWT tanpa sy4k lagi.

Adapun bagi sesiapa yang tidak memerlukannya maka tidak akan mendapat pahala daripada Allah SWT melainkan mel4kukannya hanya sekali seumur hidup disebabkan beramal dengan hadith Nabi SAW yang sah1h dan thabit seperti dil4kukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal.

Tarjih

Kami cenderung mengatakan sepertimana yang dinyatakan oleh Dr. Ijaj al-Khatib bahawa berbek4m adalah s4lah satu daripada teknik atau cara pervbatan yang diamalkan sejak dari zaman Rasulullah SAW lagi. Selain itu, kepada sesiapa yang berhajat padanya maka tidak menjadi mas4lah dan akan mendapat ganjaran di sisi Allah SWT.

Manakala kepada sesiapa yang tidak berhajat kepadanya maka tidak akan diberi ganjaran oleh Allah SWT. Ini kerana, di dalam hadis menunjukkan bahawa Nabi SAW mel4kukannya apabila Baginda SAW perlu dan bukan setiap masa. Walapun begitu, setiap orang mempunyai kesel3saan dalam perub4tan, maka dengan itu, setiap orang boleh membuat pilihannya sendiri selagimana ia tidak bertent4ngan dengan syar4k dan Islam seperti bertemu b0moh dan perub4tan yang bervnsur khur4fat.

Islam sangat mera1 dan men1tikberatkan soal keselesaan setiap peng4nutnya agar agama ini tidak dilihat sul1t dan menyus4hkan kerana ini bertentangan dengan ciri-ciri agama ini iaitu memudahakan.

Waktu Berbe kam

Daripada Nafi, daripada Ibn Umar bahawa ia berkata, “Ya Nafi ’, dar4h saya membekv, carikan untukku seorang pembe kam. Kalau boleh carikan pembe kam daripada kal4ngan h4mba, jangan mencar1 orang tua atau kanak -kanak kecil, kerana saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, berbe kam kepada seorang h4mba itu lebih baik, di dalamnya ada kesembvhan dan barvkah, serta menambah keku4tan menghafal.

“Maka berbe kamlah untuk mencari berkat Allah pada hari Khamis dan j4uhilah berbe kam pada hari Rabu, Jumaat, Sabtu dan Ahad untuk kep4nasan.

“Berbe kamlah pada hari Isnin dan Selasa, kerana itu adalah hari ketika Allah sembuhkan Nabi Ayub daripada penyak1t dan menguji dengannya dengan penyak1t pada hari Rabu.

“Sesungguhnya tidak mvncul penyak1t s0pak dan kust4 kecuali pada hari Rabu atau malam Rabu.” (Riwayat Ibn Majah). Waktu terbaik berbe kam ialah pada 15, 17, 19 dan 21 bulan Qamariyah (bulan Melayu). Berbe kam paling baik dil4kukan ketika pertengahan bulan kerana ketika itu, d4rah toks1k berh1mpun. Bagaimanapun, berbe kam boleh dil4kukan pada bila-bila masa untuk tuju4n meny3mbuhkan penyak1t.

Penutup

Semoga Allah SWT membantu kita dan memberi keku4taan kepada kita agar kita dapat mel4ksanakan sunnah-sunnah yang diajar dan dit1nggalkan oleh jvnjungan besar Nabi Muhammad SAW. Amin. Semoga memberi manfaat.

Sumber: Sentiasap4nas

Be the first to comment on "Manfaat Bek4m Dan Penjelasannya Dalam Hadis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*