Masya’allah, 9 D0sa Yang Kerap Kali Wanita L4kukan! Nauzubillahiminzalik.

#1. Tidak Bertudung (Menvtup Aur4t).

Allah berfirman, yang ertinya:

“Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu’min:” Hendaklah mereka menjvlurkan jilbabnya ke seluruh tubvh mereka “. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, kerana itu mereka tidak dig4nggu. Dan Allah adalah M4ha peng4mpun lagi M4ha peny4yang. “(QS. Al-Ahzab: 59).

Allah Ta’ala juga berfirman, yang artinya:

“Katakanlah kepada wanita yang beriman:” Hendaklah mereka men4han pandangannya, dan kem4luannya, dan j4nganlah mereka men4mpakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. “(QS. An Nuur: 24) .

#2. Menyambung R4mbut / Memakai Sanggul.

Dari Asma ‘binti Abi Bakr, ada seorang perempuan yang menghadap Rasulullah shallallahu’ alaihi wa sallam lalu berkata,

“Telah kunikahkan anak gadisku setelah itu dia sak1t sehingga semua r4mbut kepalanya gu gur dan suaminya mem1ntaku segera mempertemukannya dengan anak gadisku, apakah aku boleh menyambung 4ambut kepalanya . Rasulullah lantas mel4knat perempuan yang menyambung r4mbut dan perempuan yang mem1nta agar r4mbutnya disambung “(HR Bukhari no 5591 dan Muslim no 2122).

#3. Mewarna / Mengg1lap R4mbut Dengan Warna Hitam.

Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu’ anhuma berkata, bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Pada akhir zaman nanti akan mvncul suatu kaum yang menggi4ap dengan warna hitam seperti temb0lok merpati. Mereka itu tidak akan mencivm b4u syurga. “(HR. Abu Daud, An Nasa’i, Ibnu Hibban dalam shahihnya, dan Al Hakim. Al Hakim mengatakan bahawa sanad hadis ini sah1h. Syaikh Al Albani dalam Shahih At Targhib wa At Tarhib mengatakan bahawa hadis ini sah1h).

Dari Jabir radhiyallahu ‘anhu, dia berkata,

“Pada hari pen4klukan Mekah, Abu Quhafah (ayah Abu Bakar) datang dalam keadaan kepala dan j4nggutnya telah memutih (seperti kapas, ertinya beliau telah beruban). Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Ubahlah uban ini dengan sesuatu, tetapi h1ndarilah warna hitam.” (HR. Muslim).

#4. Menc4but Uban.

Dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari datuknya berkata bahawa Rasulullah shallallahu’ alaihi wa sallam bersabda, “J4nganlah menc4but uban. Tidaklah seorang muslim yang beruban dalam Islam walaupun sehelai, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari k1amat nanti. “(HR. Abu Daud dan An Nasa’i. Syaikh Al Albani dalam Al Jami ‘Ash Shagir mengatakan bahawa hadis ini sah1h).

#5. Memakai Bulu Mata P4lsu.

Fatwa: “… Menurut hemat saya, tidak boleh memasang bulu mata buatan (p4lsu) pada kedua matanya, kerana h4l tersebut sama dengan memasang r4mbut p4lsu, dan Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam melakn4t wanita yang memasang dan yang m1nta dipasangkan r4mbut p4lsu. Jika Nabi telah mel4rang meny4mbungkan r4mbut dengan r4mbut lain (memasang r4mbut p4lsu) maka memasang bulu mata pun tidak boleh.

Juga tidak boleh memasang bulv mata p4lsu kerana alasan bulu mata yang asl1 tidak lentik atau pendek. Sepatutnya seorang wanita muslimah menerima dengan penuh kerel4an sesuatu yang telah ditakdirkan Allah dan tidak perlu mel4kukan t1pu d4ya atau meman1pulasikan kecantikan, sehingga kelihatan kepada sesuatu yang tidak dimilikinya, seperti mempunyai pakaian yang tidak patut dipak4i oleh seorang wanita muslimah … “(Disampaikan oleh Syaikh Abdullah Bin Abdurrahman al-Jibrin. Sumber: Fatwa-Fatwa Terkini jilid 3, h4l.80-81 cet, Darul Haq, Jakarta.

#6. Bers0lek/Berhias.

Allah Azza wa Jalla berfirman, yang ertinya:

“Dan j4nganlah kalian (para wanita) bertabarruj (keluar rumah dengan berhias dan bert1ngkah l4ku) seperti (kebiasaan) wanita-wanita Jah1liyah yang dahulu” [al-Ahzaab: 33].

#7. Merengg4ngkan / Meng1kir G1gi.

Dari Ibn Mas’ud radhiyallahu ‘anhu, beliau mengatakan,

Rasulullah shallallahu’ alaihi wa sallam mel4rang orang mencvkur kening, mengk1kir g1gi, menyambung r4mbut dan bertatv, kecuali kerana peny4kit. (HR. Ahmad 3945 dan sanadnya dinilai kuat oleh Syuaib Al-Arnaut).

Dari ibn Mas’ud radhiyallahu ‘anhu, beliau mengatakan,

“Semoga Allah melakn4t orang yang bert4tu, yang m1nta ditat0, yang menc4but kening, yang m1nta dik1kis kening, yang merengg4ngkan gig1, untuk memperindah penampilan, yang mengub4h ciptaan Allah. (HR. Bukhari 4886).

#8. Membuat T4tu.

Lihat kenyataan ke-7.

#9. Memakai Tudung Yang Tidak Memenuhi Syar4t Hijab.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahkan telah mempe1ingatkan kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah:

“Ada dua g0longan penghun1 Ner4ka yang belum pernah aku lihat sebelumnya, iaitu suatu kaum yang membawa c4mbuk seperti ek0r-ek0r lembu bet1na yang mereka pakai untuk menc4mbuk manusia; wanita-wanita yang berpaka1an (tetapi) tel4njang, yang kalau berjalan berlengg4k-lengg0k mengg0yang- g0yangkan kep4lanya lagi durhak4 (tidak ta’at), kepalanya seperti punuk-punvk unta yang mel1uk-l1uk. Mereka tidak akan masuk Syurga dan tidak dapat mencivm b4u wang1nya, padahal b4u wang1nya itu sudah terc1um dari j4rak sekian dan sekian. “(Hadits shahih. Riwayat Muslim (no. 2128) dan Ahmad (no. 8673).

 

Sumber: News18

Be the first to comment on "Masya’allah, 9 D0sa Yang Kerap Kali Wanita L4kukan! Nauzubillahiminzalik."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*