Ciri – Ciri Rumah atau Prem1s Pern1agaan Yang Mengalam1 G4ngguan?

Antara k3s-k3s g4ngguan yang pernah dirvjuk pada saya ialah mvsalah rumah atau prem1s yang meng4lami g4ngguan.

Jadi, dalam artikel kali ini, saya akan k0ngsikan dengan anda apakah t4nda-t4nda yang biasanya dialam1 apabila rumah atau premi1s pern1agaan anda mengal4mi g4ngguan j1n.

1) B4u wang1an/kem3nyan/bvsuk/hanyir/hang1t yang tidak diketahui punc4nya.

2) Bayi ker4p men4ngis bila berada di dalam rumah/prem1s pern1agaan.

3) Bend4 berger4k atau bervbah tempat dengan send1rinya.

4) Buny1 pa1p air dibuka di t4ndas atau di b1lik air.

5) Buny1 perabot, bend4 ber4t, tvkul bes1 dis3ret atau dih3mpas di rumah atas. Ini biasanya berl4ku pada rumah fl4t, apartment atau kondominium.

6) Buny1 gul1, bola ping-pong, menvmbuk dengan lesvng di rumah atas. Juga biasanya berl4ku pada rumah fl4t, apartment atau kondominium.

7) Buny1 orang berjalan di bahagian atas rumah. Ini kalau rumah dua tingkat.

8) Bunyi pas1r, bend4 ber4t jatvh di atas sy1ling atau bvmbung rumah.

9) Buny1 sesuatu menc4kar bvmbung, pintu atau tingkap.

10) Kedai atau pejabat tidak dapat dilihat oleh pel4nggan. Ada sesetengah k3s yang melap0rkan pel4nggan melihat kedai mereka seperti tidak ber0perasi (tutvp).

11) Lampu atau al4t eletr1k terp4dam dengan sendiri.

12) Makanan yang telah dimasak mudah menjadi b4si.

13) Melihat lemb4ga, j1n, atau h4ntu secara tervs.

14) Mendeng4r su4ra berbis1k, menyerg4h atau memangg1l nama.

15) Nampak kepul4n as4p hitam, atau putih di dalam rumah atau prem1s pern1agaan.

16) Pintu atau tingkap bergeg4r atau terbvka dengan sendirinya.

17) Ras4 gel1sah t4npa sebab bila berada di dalam rumah atau prem1s perni4gaan.

18) Ser1ng terasa ser4m bila berse0rangan di dalam rumah atau premis perni4gaan.

19) Selalu melihat kelib4t/bay4ngan di dalam rumah atau prem1s pern1agaan.

20) Ser1ng keh1langan w4ng secara t1ba-t1ba.

21) Ser1ng terj4ga di waktu malam atau tengah malam.

22) Sesu4tu meny3ntap kak1 semasa sed4r atau ketika t1dur.

23) Suami isteri/penghun1 rumah/pekerja ker4p bertengk4r walaupun disebabkan perkara kecil.

24) Suhv di dalam rumah atau prem1s pern1agaan terasa al1ran bah4ng p4nas.

25) T4nda leb4m pada anggot4 b4dan.

26) Teras4 ada lemb4ga t1dur bersama, bers3tubuh, mengg4ngu ketika sed4ng t1dur.

27) Ter4sa diri selalu diperhat1kan atau di3kori.

28) Teras4 b4hu ditepvk dari belakang.

29) Ter4sa terk3na renj1ssan air.

30) Udara di dalam rumah atau premis perniag4an berasa m4mpat dan sebagainya.

Pent1ng untuk saya jel4skan pada anda di sini, jika rumah atau prem1s pern1agaan anda meng4lami sekur4ng-kur4ngnya tiga dari t4nda-t4nda di atas, seger4lah berjumpa dengan per4wat Islam yang diyak1ni kaedah r4watannya untuk mendapatkan ikht1ar r4watan.

Selain itu, ada sesetengah t4nda di atas menvnjukkan yang g4ngguan sebenarnya berada di dalam diri pes4kit, bukan pada rumah atau prem1s pern1agaan. Jadi dalam k3s ini, pesak1tlah yang perlu dir4wat terlebih dahulu.

 

Sumber: Rencahrasa

Be the first to comment on "Ciri – Ciri Rumah atau Prem1s Pern1agaan Yang Mengalam1 G4ngguan?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*