Ada T1dur Yang Boleh Memb4talkan Wuduk Dan T1dur Yang Tidak Memb4talkan Wudhuk. “Hat1-hat1”.

T1dur Yang Memb4talkan Wudhu

Wudhu seseorang akan b4tal jika t1durnya itu dalam keadaan yang tidak memenuhi syar4t atau ketetapan di atas, iaitu apabila dia t1dur dengan pos1si pvnggung yang tidak tetap, t1dur dengan pos1si berdir1 atau t1dur dengan posis1 berbar1ng, menel3ntang mahupun bert1arap walaupun dengan menutvp atau menyvmbat sesuatu seperti kap4s pada ruang antara pvnggung dan tempat letak punggvng tersebut.

T1dur dalam keadaan duduk yang tetap juga boleh menyebabkan wudhu b4tal, jika seseorang mendapati pvnggungnya telah berub4h dari tempat asalnya atau ter4ngkat sebelum dia bangun atau sed4r ataupun tempat duduknya berlvbang-lvbang seperti kerusi r0tan.

Ini kerana telah berlalu (berl4ku) det1k dia t1dur dengan tidak tetap duduknya.

Adakah Wudhu B4tal Disebabkan Mengantuk?

Wudhu seseorang tidak menjadi bat4l disebabkan mengantuk. Sekiranya seseorang menutup mat4 kerana mengantuk, tetapi masih dapat mendengarkan percakapan orang di sekeliling, maka dia masih boleh saja mel4kukan ibad4t tanpa perlu mengambil wudhu semula kerana dia dik1ra masih jaga.

Antara t4nda-t4nda orang yang mengantuk itu ialah, dia masih dapat mendengar percak4pan orang di sekel1lingnya walaupun tidak memahami percakapan itu. Adapun jika dia tidak sedar, tidak mendengar lagi percakapan di sekelilingnya dan berm1mpi, maka dia telah dik1ra t1dur.

Adakah Wudhu B4tal Disebabkan Rasa Sy4k Atau R4gu?

Menurut para ulama, wudhu seorang yang t1dur dengan pos1si duduk yang tetap tidak bat4l dalam keadaan seperti berikut:-

1) Jika dia merasa r4gu atau sy4k sama ada pipi pvnggungnya atau salah satu pipi pvnggungnya bervbah dari tempat asal atau ter4ngkat.

2) Jika dia merasa r4gu atau sy4k sama ada pipi pvnggungnya atau sal4h satu pipi pvnggungnya bervbah dari tempat asal atau ter4ngkat sebelum atau sesudah dia bangun atau sedar.

3) Jika dia merasa r4gu atau sy4k sama ada dia t1dur dengan pos1si duduk yang tetap atau bervbah.

4) Jika dia merasa r4gu atau sy4k sama ada dia t1dur atau hanya mengantuk.

Dalam hal lain mengenai perkara sy4k atau r4gu ini juga, ulama ada menjelaskan bahawa seseorang yang merasa yak1n dia masih dalam keadaan suc1 atau berwudhu’ apabila dia merasa r4gu adakah wudhu’nya terb4atal atau tidak, maka per4saan r4gunya itu tidak menjejaskan wudhu’nya.

Oleh itu, dia boleh mend1irikan sembahyang dengan wudhu’nya itu. Begitu juga sebal1knya, jika seseorang merasa yak1n bahawa wudhunya sudah terb4tal kemudian dia merasa r4gu apakah dia masih mempunyai wudhu’, maka dihu kumkan bahawa wudhunya telahpun terbat4l.

Sekiranya t1mbul r4gu pada diri seseorang, maka hendaklah diteruskan dengan apa yang diyakininya. Ini bersesuaian dengan s4lah satu qa‘idah fiqhiyyah yang menyebut bahawa:

Ertinya: “Keyakinan tidak dih1langkan oleh ker4guan.”

Ini bermaksud keyakinan adalah satu perkara yang tetap, manakala r4gu adalah satu per4saan yang mendatang. Oleh itu, sesuatu perkara itu dihu kumkan mengikut apa yang tetap (yang diyakini) dan bukan yang dir4gui.

Sun4t Berwudhu Walaupun T1dur Dengan Pos1si Yang Tidak Membawa Kepada B4tal Wudhu

Walau bagaimanapun, seorang yang t1dur dengan pos1si yang tidak menyebabkan wudhunya b4tal adalah disun4tkan untuk berwudhu lagi atas al4san berwaspada dari keberangkalian keluarnya hadats dan mengel4k dari kh1laf (persel1sihan) para ulama.

Dalam pada itu juga, ulama mazhab Syafi‘e telah sepak4t mengatakan bahawa memperbaharui wudhu itu adalah satu amalan yang ditvntut mengikut keadaan tertentu.

Menurut pendapat yang ashah, memperbaharui wudhu itu disun4tkan hanya apabila dia telah meng3rjakan sembahyang fardhu atau sun4t dengan wudhunya yang pertama tadi. Al-Qadhi Abu ath-Thaiyib di dalam kitabnya Syarh al-Furu‘, al-Baghawi, alMutawalli, ar-Ruyani dan lain-lain ulama mazhab memvtuskan bahawa jika seseorang itu belum menggunakan wudhunya yang pertama dengan mel4kukan apa jua ibadah, maka hu kum memperbaharui wudhu itu adalah m4kruh.

Ibnu Hajar Rahimahullah pula meneg4skan bahawa tvntutan sun4t memperbaharui wudhu itu ialah apabila dia telah meng3rjakan apa jua sembahyang sekalipun yang hanya satu rakaat. Jika dia tidak bersembahyang, walaupun telah mel4kukan sujud (sajdah atau syukur) ataupun thawaf tidaklah disun4tkan memperbaharui wudhu, bahkan hu kumnya adalah m4kruh.

Demikianlah dihuraikan beberapa perkara mengenai t1dur dalam keadaan berwudhu. Kesimpulannya, wudhu tidak b4tal disebabkan t1dur dalam posis1 duduk dengan tempat yang tetap di atas lantai atau seumpamanya dan wudhu tidak b4tal jika ia disertai dengan per4saan r4gu akan berl4kunya perkara-perkara yang membawa kepada b4tal ak1bat t1dur.

 

Sumber: rencahrasa

Be the first to comment on "Ada T1dur Yang Boleh Memb4talkan Wuduk Dan T1dur Yang Tidak Memb4talkan Wudhuk. “Hat1-hat1”."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*