Doa Selepas Solat Sun4t Dhuha, Tol0ng Amalkannya!

Doa Selepas Solat Sun4t Dhuha, Tol0ng Am4lkannya!

Ini adalah doa yang sangat bagus untuk kita baca selepas mend1rikan solat Sun4t Dhuha.

Maksud Doa Selepas Solat Dhuha:

” Ya Allah, sesungguhnya waktu Dhuha itu DhuhaMu, kecantikannya kecantikanMu, keindahannya keindahanMu, keku4tannya keku4tanMu, keku4saannya keku4saanMu, perl1ndungannya perl1ndunganMu.

Ya Allah jika rezeki masih di langit, turunkanlah, Jika di bumi, kelu4rkanlah, Jika suk4r, permudahkanlah, Jika h4ram, suc1kanlah, Jika j4uh, dek4tkanlah.

Berkat waktu Dhuha, kecantikanMu, keindahanMu, keku4tanMu, keku4saanMu, L1mpahkan kepadaku segala yang telah Engkau l1mpahkan kepada h4mba-h4mbaMu yang soleh.”

Jadilah Orang Yang Bert4ubat Dengan Solat Sun4t Dhuha

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah menj4ga solat Dhuha mela1nkan awwab (orang yang kembal1 t4at). Inilah solat awwabin.” (HR. Ibnu Khuzaimah No: 1224) Status: Hadis Hasan dalam Shah1h At Targhib wa At Tarhib 1: 164).

Peng4jaran:

Orang yang memel1hara solat sun4t Dhuha terg0long dari kal4ngan orang yang bert4ubat dan kembali kepada Allah.

Imam Nawawi berkata, “Awwab adalah muthii’ (orang yang t4at). Ada pula ulama yang mengatakan bahawa maknanya adalah orang yang kembali t4at” (Syarh Shahih Muslim, 6: 30).

Pel1haralah solat sun4t Dhuha setiap hari, moga kita tergol0ng dalam kal4ngan orang yang bert4ubat dan kembali menjadi h4mba yang di4mpuni Allah.

Apakah kelebihannya mend1rikan solat sun4t dhuha?

Pertama, sebagai was1at dan sunnah Rasulullah. Rasulullah SAW berwas1at kepada umatnya untuk merut1nkan solat sun4t dhuha. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa dia berkata, “Kekas1hku (Rasulullah) memberikan pes4n (was1at) kepadaku dengan tiga h4l yang tidak pernah aku t1nggalkan hingga aku men1nggal nanti; iaitu puasa tiga hari setiap bulan, solat Dhuha, dan t1dur dalam keadaan sudah meng3rjakan solat wit1r.” (Hadis Riwayat Bukhari)

Kedua, nila1an sedekah bagi seluruh send1 tvbuh manusia. Diriwayatkan daripada Buraidah bahawa ia berkata: “Aku telah mendengar Rasulullah bersabda; Pada diri manusia terdapat 363 rvas. Ia memil1ki kewajiban bersedekah atas setiap ru4s tersebut. Para sahabat bertanya, Siapakah yang m4mpu mel4kukan h4l itu, wahai Rasulullah? Baginda bersabda, Lud4h di dalam masjid yang ia t1mbun (dibers1hkan) atau sesuatu (pengh4lang) yang ia singkirkan dari jal4nan. Jika engkau belum m4mpu, dua rakaat solat Dhuha sudah memada1 untuk mew4kili kewajipanmu bersedek4h. Selain itu, solat dhuha juga adalah sedekah yang setanding dengan bertasb1h, bertahm1d, bertahlil, bertakbir, berdakwah dan menceg4h kemungk4ran.”

Ketiga, memperoleh kevntungan (ghanimah) yang besar. Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang berwudhuk, kemudian masuk ke dalam masjid untuk mel4kukan solat dhuha, dialah yang paling dekat tuju4nannya (tempat per4ngnya), lebih banyak ghanimahnya dan lebih cepat kembalinya.” (Sahi1 al-Targhib: 666)

Keempat, dib4ngunkan sebuah rumah di syurga. Bagi g0longan yang rajin meng3rjakan solat dhuha juga akan dib4ngunkan sebuah rumah untuknya di dalam syurga. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, “Barangsiapa yang solat dhuha sebanyak empat rakaat dan empat rakaat sebelumnya, maka ia akan dib4ngunkan sebuah rumah di syurga.” (Sah1h al-Jami’: 634)

Kelima, mendapat rezeki dengan segera. Diriwayatkan daripada Nu‘aim bin Hammar bahawa ia berkata, “Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda; Allah berfirman, ‘Wahai anak Adam, j4nganlah kamu berasa lem4h untuk beribadah kepadaKu dengan c4ra mengerj4kan solat empat rakaat di awal waktu siangmu, nescaya akan Aku cukupkan untukmu di akhir harimu.” (Hadis Riwayat Abu Dawud)

Keenam, mendapat pahala umrah. Daripada Abu Umamah R.A bahawa Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuc1 untuk mel4ksanakan solat wajib, maka pahalanya seperti seorang yang melaksan4kan haji. Barangsiapa yang keluar untuk mel4ksanakan solat Dhuha, maka pahalanya seperti orang yang melaks4nakan umrah.” (Sah1h Al-Targhib: 673)

Ketujuh, mendapat ke4mpunan d0sa terdahulu. “Barangsiapa yang menj4ga sembahyang dhuhanya nescaya di4mpuni Allah baginya akan segala d0sanya walaupun seperti bu1h di lautan.” (Hadis Riwayat Ibnu Majah dan at-Tirmidzi)

Oleh itu, sudah jelas akan kelebihan-kelebihan solat sun4t dhuha ini dan betapa besarnya g4njaran kepada sesiapa yang menuna1kan solat sun4t ini, bahkan lebih besar keistimewaannya kepada mereka yang beristiqamah meng3rjakannya. Semoga solat sun4t dhuha ini menjadi sebahagian daripada amalan hidup dalam mencari keredhaan Allah SWT.

Oleh itu, sudah jel4s akan kelebihan-kelebihan solat sun4t dhuha ini dan betapa besarnya ganjaran kepada sesiapa yang menunaikan solat sun4t ini, b4hkan lebih besar keistimewaannya kepada mereka yang beristiqamah mengerj4kannya.

 

Sumber: Majalahilmiah

Be the first to comment on "Doa Selepas Solat Sun4t Dhuha, Tol0ng Amalkannya!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*