5 Sebab Kenapa Kita Mesti Membaca Surah Al-kafirun Sebelum Tidur.

Surah Al-Kafirun turun ketika kaum kaf1r lakn4tullah berusaha mempeng4ruhi Nabi Muhammad SAW. dengan men4warkan kek4yaan agar beliau menjadi seorang yang paling k4ya di kota Makkah, dan akan dikahw1nkan dengan yang beliau kehendaki.

Syar4tnya Nabi Muhammad h4rus menyemb4h berh4la yang menjadi Tuhan mereka dalam tempoh masa satu tahun. Jelas sekali Nabi Allah men0lak.

Selain itu, surah ini juga meng4jak umat berlainan agama untuk mel4ksanakan aj4ran agama dan kepercay4an tanpa bers1kap saling mengg4nggu.

Kelebihan surah Al-Kafirun.

1. Surah Aj4kan T0leransi Beragama

Surah ini merupakan surah yang sangat terkenal kerana k4ndungannya mengajarkan untuk bert0leransi antara umat beragama. Agama Islam dalam kitab suci Al—Quran di per1ntahkan untuk mengh0rmati peng4nut agama lain. Seperti dalam p0tongan akhir ayat ini yang ertinya ‘Untukmu agamamu dan untukku agamaku’.

2. Surah yang Sangat Dit4kuti Ibl1s

Surah Al-Kafirun juga mem1liki keutamaan lain yakni menjadi surah yang dit4kuti ibl1s. H4l ini dir1wayatkan oleh Ibnu Abbas, menurutnya Tiada surah yang sangat dit4kuti Ibl1s kecuali surah ini:

“Tidak ada dalam Al-Qur’an yang lebih men4kutkan bagi Iblis daripada Qul ya ayyuhAl-Kafirun, sebab ia adalah tauhid dan pembeb4s dari kemvsyrikan”.

Imam Ja’far ‘alayhis salaam berkata “Bacalah surah ini 7x dalam 1 hari untuk menj4ga iman. Barang siapa membiasakan membacanya pada waktu matahari terbit dan terbenam maka ia akan dil1ndungi dari ker4guan, kesy1rikan, dan keyak1nan yang burvk”

3. Pahala Membaca Surahnya Adalah Sama Dengan Seperempat Al-Qur’an

Ternyata membaca surah Al-Kafirun sama dengan membaca satu perempat dari Al-Qur’an. H4l ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Annas “Qul Ya ayyuhAl-Kafirun senilai dengan seperempat Al-Qur’an.” Hadis ini di4nggap hasan oleh al-Albani dalam kitab silsilah ahadits sahihah.

H4l ini diseb4bkan kerana Al-Kafirun ber1si keterlep4san dari sy1rik (tauh1d atau kalimat syahadat yang pertama). kerana itu surah memil1ki k4ndungan yang setara dengan seperempat Al-Qur’an.

Syeikh al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwadzi Syarah Sunan at-Tirmidzi menyebutkan bahwa Al-Qur’an hukum-hukum yang terk4it dengan dua kalimat syahadat serta penjel4san tent4ng kehidupan dunia dan akhirat dan Al-Kafirun memil1ki k4ndungan itu.

4. Membacanya Sangat Dianjurkan Dalam Solat Malam

H4l ini diriwayatkan oleh Al Wailli dari hadis Jabir bin Abdullah: “Seorang lelaki berd1ri lalu solat fajar dua rakaat. Ia membaca di rakaat pertama Qul ya Ayyuh Al-Kafirun (katakan hai orang-orang k4fir) hingga akhir surah. Lalu Nabi Saw bersabda:

‘Ini adalah h4mba yang beriman kepada Tuhannya. Kemudian ia membaca pada rakaat kedua Qul HuwalAhad (Katakanlah Dia adalah Allah yang mah4 Es4 sampai akhir surah. Lalu Nabi Saw bersabda : Ini adalah h4mba yang mengen4l Tuhannya. Thalhah berkata : Maka aku suka membaca dua surah ini dalam dua rakaat ini’ ”

5. Keutamaan Bila Dibaca Menjel4ng 1idur Dapat Membeb4skan Kemusyr1kan

H4l ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Farwah bin Naufal: dari ayahnya bahawa Nabi Saw bersabda: Bacalah Qul ya ayyuhAl-Kafirun kemudian t1durlah di akhirnya, sesungguhnya ayat tersebut membeb4skan dari kemusyr1kan”.

Bila dibaca dengan Qul huwallahu Ahad akan mempertegvh keimanan dan membeb4skan kemun4fikan: H4l ini disampaikan oleh Al Asymu’i berkata : Dikatakan Qul ya AyyuhAl-Kafirun dan Qulhuwallahu Ahad, keduanya membeb4skan dari kemunafikan. Wallahu a’lam.

اقْرَأْ عِنْدَ مَنَامِكَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا، فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ

‘Bacalah ketika akan t1dur, ‘qul yaa ayyuhal kaafiruun,’ kemudian t1durlah setelah seles4i men4matkannya, sesungguhnya ia pelep4san diri dari syir1k.[1]

Hadits di atas menunjukkan keutamaan surah ini, keutamaan membacanya ketika hendak t1dur, dan anjur4n agar seorang Muslim t1dur sesudah men4matkannya. H4l itu agar aktiv1tas terakhir yang dil4kukan sebelum tidvr adalah perny4taan tauhid dan berlepas dari syirik.

 

Sumber: Majalahilmiah

Be the first to comment on "5 Sebab Kenapa Kita Mesti Membaca Surah Al-kafirun Sebelum Tidur."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*