Adakah Isteri Perlu M1nta Iz1n Suami Untuk Berpuasa Sun4t?

Soalan:

Benarkah isteri yang ingin berpuasa sun4t perlu m1nta iz1n suami? Bagaimana keadaannya jika puasa waj1b seperti puasa qada atau puasa n4zar, adakah perlu juga m1nta iz1n suami?

Jawapan:

Memang ada hadis yang menjel4skan kew4jipan ke atas isteri untuk mem1nta iz1n suaminya jika hendak berpuasa.

1.Rasulullah SAW bersabda:

Tidak h4lal bagi seorang wanita berpuasa sedangkan suaminya had1r (ada bersamanya) t4npa ke1zinannya

(Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis yang lain, dijel4skan pengecu4lian bagi puasa Ramadan:

Berp4ndukan hadis-hadis tersebut, para ulama menet4pkan bahawa h4ram bagi isteri berpuasa ketika suaminya ada bersamanya jika puasa tersebut adalah puasa sun4t atau puasa waj1b yang waktunya (untuk mel4kukannya) masih lu4s.

Adapun jika waktunya telah semp1t, mis4lnya hanya berb4ki lima hari lagi sebelum masuk Ramadan sedangkan si isteri belum qada lima hari puasa Ramadan seb3lumnya, maka waj1b ke atasnya untuk qada puasa tersebut meskipun tidak di1zinkan suaminya.

H4l ini kerana h4k Allah lebih besar dan utama untuk dituna1kan berb4nding h4k suami.

Dijel4skan dalam kitab Dalil al-Falihin Lituruqi Riyadi al-Solihin juz 2 hlm 407:]

Tidak h4lal yakni tidak boleh bagi wanita berpuasa, walaupun puasa itu puasa fardu yang waktunya masih lu4s kerana h4k suami perlu dituna1kan dengan segera, sedangkan waktu (untuk tuna1kan puasa) fardu itu masih lu4s.

Kesimpulan

Setiap isteri yang hendak berpuasa, tidak kira puasa sun4t mahupun fardu yang temp0hnya masih lu4s (untuk qada pada bila-bila masa), maka waj1b mem1nta ke1zinan suami.

Adapun jika waktu untuk qada puasa telah semp1t, c0ntohnya jumlah hari puasa yang waj1b diqada bersamaan dengan bak1 hari dalam bulan Syaaban, maka dibolehkan bagi isteri untuk berpuasa walaupun t4npa keiz1nan suaminya. Sesungguhnya h4k Allah adalah lebih berh4k dan utama untuk dituna1kan berb4nding h4k suami. Wallahu a’lam.

 

Sumber: Akuislam

Be the first to comment on "Adakah Isteri Perlu M1nta Iz1n Suami Untuk Berpuasa Sun4t?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*