11 Gol0ngan Yang Masuk Syurga T4npa H1sab

Syurga T4npa His4b

Terdapat 70,000 umat Muhammad s.a.w yang dapat masuk syurga t4npa h1sab dan ti4da az4b.

Ini bersumberkan hadis yang diriwayat Bukhari dan Muslim bersumber daripada Ibnu Abbas r.a.

Muka mereka bercahaya seperti bulan purnama.

Mereka adalah:

Pertama, Ahl al-fadl (ahli kemul1aan). Orang yang men4nggung kes4kitan apabila diperb0dohkan, bersabar apabila dizal1mi dan mem4afkan apabila dil4kukan kejah4tan terhadap mereka. Kedua, Ahl1 as sabr (ahl1 kes4baran) yang bersabar dalam menj4lankan ket4atan kepada Allah dan mengh1ndarkan maks1at terhadap-Nya. Ketiga, Jiran-jiran Allah iaitu mereka yang saling berziarah dalam berkas1h-s4yang kerana Allah, duduk dan bangun bersama-sama saudara mereka kerana Allah. (hadis riwayat Abu Nu’aim daripada Ali bin Husain)

Keempat, Orang yang m4ti dalam perj4lanan ke Mekah samada pergi atau balik. (hadis riwayat Jabir). Kelima, Penvntut ilmu, perempuan yang ta4t kepada suami dan anak yang berb4kti kepada ibu bapa (hadis marfu’ sumber Abu Ayyaub al-ansari). Ke enam, Sesiapa yang berj4lan kerana hendak menuna1kan hajat saudaranya yang muslim sehingga tertuna1 hajat itu dan men1nggal dalam masa tersebut. (hadis marfu’ sumber daripada Anas)

Ketujuh, Sesiapa yang meng4suh kanak-kanak sehingga berupaya mengucapkan ‘lailahaillallah” (hadis sumber daripada A’isyah r.a). Kelapan, Orang islam lelaki dan perempuan yang m4ti pada malam dan siang hari Jumaat (hadis marfu’ sumber daripada ‘Ata’). kesembilan, h4mba yang bers4bar apabila divji dengan b4la benc4na pada tubvhnya dan anaknya (hadis marfu’ riwayat Hakim at-Tirmidzi). Kesepuluh, Orang yang menggal1 per1gi di tengah padang dengan penuh keimanan dan mengh4rapkan g4njaran Allah (Ibn Mas’ud). Akhir sekali, Orang yang mat1 sy4hid mempert4hankan agama Islam.

“Barangsiapa yang lebih kebajikannya atas kej4hatannya, maka mereka itulah yang masuk ke syurga t4npa h1sab, dan barang siapa yang sama kebajikannya dan kej4hatannya maka mereka itulah yang dih1sabkan dengan h1sab yang sedikit, dan barang siapa yang kej4hatannya lebih banyak, maka dialah yang diberikan syafa4t setelah menerima s1ksaannya.”

****

Sumber daripada buku M1steri di sebalik t1upan s4ngkakala sar1ngan daripada kitab At-Tazkirah fi Ahwal al-Mauta wa Umur al-Akhirah oleh Imam al-Qurtubi dan Kasyful Ghummah pada menyatakan orang mat1 & h4l hari k1amat oleh Syeikh Daud al-Fatani yang disvsun oleh Muhammad Ramzi Omar.

 

Be the first to comment on "11 Gol0ngan Yang Masuk Syurga T4npa H1sab"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*