Doa Penum buk Kuat. T0long Jangan S4lah Guna Ilmu Ini.

Sepertimana dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahawa Nabi saw berkata:

“Seorang mukmin yang ku4t lebih baik dan dic1ntai oleh Allah daripada mukmim yang lem4h.”

Ten4ga atau kudr4t kebanyakkan wanita adalah lem4h berb4nding dengan kaum lelaki. Dengan mengam4lkan doa ini. Penvmbuk wanita tersebut boleh menvmbangkan musvhnya walaupun mvsuh itu ku4t darinya. Doa Penum buk Der4s/Ku4t ini digunakan semasa ny4wa sedang teran cam. Gun4kan ayat ini bila dip3rlukan sahaja. Gunakan untuk menyelam4tkan diri. J4ngan gunakan untuk mengan1ayai orang lain.

Daripada Abu Hurairah r.a. katanya, Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Kalimah yang mempunyai h1kmah adalah sesuatu yang h1lang daripada orang yang bijaksana, di mana sahaja dia mendapatinya maka dialah yang lebih berh4k dengannya”.

Kaum lelaki yang lem ah dan sering dibu li atau ny4wa sedang teran cam boleh mengamalkan doa ini. Guna untuk menyel4mat nya wa orang lain bila terjad1 dihadapan anda. J4ngan lar1 atau tengok sahaja kawan anda dibela sah tanpa berbu4t apa-apa.

Dan (jika kamu hendak memb4las maka) bal4san sesuatu kej4hatan ialah kejah4tan yang bersamaan dengannya; dalam pada itu sesiapa yang mema4fkan (kejah4tan orang) dan berbu4t baik (kepadanya), maka pahalanya tetap dijam1n oleh Allah (dengan diberi bal4san yang sebaik-baiknya). Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berl4ku zal1m.(042. Asy Syuura: 40)

 

Terjemahannya:

“Mereka (seolah-olah orang yang) pek4k, b1su dan but4; dengan keadaan itu mereka tidak dapat kembali (kepada keben4ran).”

Cara Mengamalkannya

  1. Amalkan selepas solat.
  2. Baca 3 x sebelum menum buk tepat pada muka atau badan mu suh untuk menumb4ngnya ke t4nah. InsyaAllah Allah akan memel1hara h4mbaNya yang lem4h dari perbu4tan dan niat j4hat orang yang meng4ncam ny4wa h4mbaNya. Semoga mendapat pert0longanNya dis4at anda memerlvkan.

 

Sumber: Majalahilmiah

Be the first to comment on "Doa Penum buk Kuat. T0long Jangan S4lah Guna Ilmu Ini."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*