3 Gol0ngan Manusia yang Dit0lak Doanya Oleh Allah.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM. Dengan Nama Allah Yang M4ha Pengas1h Lagi Mah4 Peny4yang. Assalamualaikum… Terdapat beberapa fakt0r yang menyebabkan doa seorang h4mba itu dit0lak. Antaranya adalah:

1. Orang-orang yang menggunakan b4rang-b4rang h4ram

Orang-orang yang menggunakan keperluan h1dupnya dari bend4-bend4 yang h4ram seperti paka1an yang h4ram, makan dan minum yang har4m dan membel1 atau menggun4kan sesuatu dari sumber yang har4m, maka doanya tidak akan diter1ma oleh Allah. Abu Hurairah menceritakan: “Suatu hari Rasulullah menceritakan perih4l seorang lelaki yang telah j4uh perjalanannya, kasut dan r4mbutnya berdebu, dia men4dahkan tangannya ke langit dan berdoa,

“Ya Tuhan Ya Tuhan.” Sedangkan makanannya h4ram, minumannya har4m, pakaiannya h4ram dan pervtnya dipenuhi dengan b4rang-b4rang h4ram, maka bagaimanakah Tuhan akan memperken4nkan doanya?!” [Riwayat Muslim]

2. Orang-orang yang ingin diseger4kan doanya (Tidak s4bar)

Seseorang yang mem0hon sesuatu h4jat kepada Allah tidak boleh mem1nta atau berha4ap doanya dik4bulkan dengan seger4, seolah-olah ia mem4ksa Allah meng1kut kehend4knya. Cara yang demikian akan menjadikan ia cepat pvtus 4sa apabila doanya atau perm1ntaannya tidak dik4bulkan oleh Allah, sedangkan orang yang berpuvus 4sa, terputvs dari rahmat Allah, dan apabila tiada rahmat Allah akan menyebabkan doanya tidak dim4kbulkan.

“Dan j4nganlah kau berpvtus 4sa daripada mengh4rap rahmat Allah kerana sesungguhnya tiadalah yang pvtus 4sa dari rahmat Allah kecuali orang-orang k4fir.” [Surah Yusuf, ayat 87]

3. Orang-orang yang tidak yak1n

Seseorang yang berdoa dan memoh0n sesuatu kepada Allah hendaklah mempunyai t4nggapan dan s4ngkaan yang baik bahawa perm1ntaannya akan diterima Allah. Apabila w4s-w4s atau sep4ruh yakin bahawa doanya akan dik4bulkan oleh Allah, akan menyebabkan doanya dit0lak. Sabda Rasulullah:

“Hendaklah kamu berdoa kepada Allah dengan yak1n akan perkenan doanya, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak memperken4nkan doa orang-orang yang berhat1 lala1 dan alp4.”

 

Sumber: MajalahIlmiah

Be the first to comment on "3 Gol0ngan Manusia yang Dit0lak Doanya Oleh Allah."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*