Cara Memand1kan Jen4zah Yang Mewarnakan R4mbut.

Pertama, hendaklah dipast1kan bahawa bah4n perw4rna tersebut sama ada ia diperbu4t daripada bah4n yang menghal4ng air ataupun tidak. Jika ia daripada bah4n yang tidak mengh4lang air, maka jen4zah hendaklah dimand1kan dan disolatkan seperti biasa. Namun, jika ia daripada b4han yang mengh4lang air maka hendaklah cuba dihi4angkan pew4rna tersebut dan jika h1lang, dimand1kan dan dib4suh angg0ta b4dan lain untuk sampai air padanya seperti biasa juga.

Jika pew4rna itu tidak m4mpu untuk dih1langkan, maka sebaiknya hendaklah dicvkur r4mbut bagi memast1kan air sampai kepada tempat yang wajib dib4suh (r4mbut dan kul1t kepala) atau ditayammumkan dan dib4suh semua angg0ta b4dan lain yang tidak terl1bat. Pada kebiasaannya, kebanyakan pew4rna r4mbut (ha1r dy3) adalah bers1fat mengh4lang air daripada sampai ke r4mbut.

Pertamanya, kad4r yang paling m1nima bagi mand1 jenaz4h ialah dengan merat4kan air ke seluruh b4dan jen4zah sebanyak sekali sahaja. H4l ini disebutkan di dalam banyak kitab fiqh al-Syafie, antaranya:

وَأَقَلُّ الْغُسْلِ تَعْمِيمُ بَدَنِهِ بِالْمَاءِ مَرَّةً لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْفَرْضُ كَمَا فِي الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ فِي حَقِّ الْحَيِّ

Maksudnya: Kadar yang paling minima bagi mand1 jenaz4h ialah dengan mer4takan air ke seluruh bad4n sebanyak sekali sahaja. Ini kerana itu yang fardhu sepertimana tvntutan mand1 wajib ke atas orang yang h1dup. (Rujuk al-Iqna’ fi Halli Alfaz Abi Syuja’: 199-200)

Adapun jika pew4rna bagi mewarnakan r4mbut itu daripada bah4n yang menghal4ng air daripada terken4 kul1t, maka ia tidak dapat memenuhi tvntutan wajib bagi mand1 tersebut iaitu mer4takan air ke seluruh b4dan.

Oleh yang demikian, para ulama’ berp4ndangan bahawa apabila wvjud kevzuran untuk mel4ksanakan kewajipan tersebut, maka hendaklah mel4kukan tayammum kepada jen4zah tersebut. Imam al-Khatib al-Syarbini menyebut dalam kitabnya, al-Iqna’:

Di samping itu, terdapat juga p4ndangan untuk mencvkur r4mbut jen4zah yang telah diwarnakan tersebut. Dalam h4l ini, terdapat kh1laf dalam k4langan ulama’ syafieyyah tentang hu kum mencvkur r4mbut jen4zah. Imam al-Nawawi menyebutkan tentang kh1laf tersebut bahawa:

من أصحابنا من رأى حلق الشعر وتقليم الأظفار ومنهم من لم يره ، وقال الشافعي وتركه أعجب إليَّ.. إلى أن قال: فحصل أن المذهب أو الصواب ترك هذه الشعور والأظفار، لأن أجزاء الميت محرمة فلا تنتهك بهذا، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في هذا شيء فكره فعله.

Maksudnya: Ada dalam kalangan ulama’ mazhab kami (al-Syafie) berp4ndangan harus untuk mencvkur bvlu dan mem0tong kuku jen4zah, dan ada juga dalam kalangan mereka yang tidak berp4ndangan sedemikian. Imam al-Syafie berkata: “Tidak mencvkur bvlu atau memot0ng kuku itu  aku lebih sukai.” Imam al-Nawawi berkata: “Maka hasilnya bahawa p4ndangan mazhab atau p4ndangan yang ben4r ialah tidak harus mencvkur bvlu dan mem0tong kuku, kerana angg0ta b4dan jen4zah tersebut merupakan sesuatu yang dih0rmati, maka j4nganlah mencemar1nya dengan perk4ra ini. Tiada nas yang sah1h daripada Nabi SAW dan para Sahabat berka1tan perkara ini, maka hu kum mel4kukannya adalah makruh. (Rujuk al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab, 5:179-180)

Ada juga p4ndangan yang mengatakan wajib untuk mencvkur r4mbut jen4zah jika tidak m4mpu untuk dih1langkan pew4rna r4mbut tersebut dan sudah tentu ia lebih diyak1ni untuk air sampai ke kul1t kepa4a, disebut di dalam al-Manhaj al-Qawim Bi Syarh Masail al-Ta’lim:

نعم لو لبّد شعره بنحو صمغ ولم يصل الماء إلى أصوله إلّا بها, وجبت إزالته.

Maksudnya: Ya, jika dis4luti r4mbut dengan sesuatu yang melek4t dan air tidak sampai ke as4lnya (r4mbut) kecual1 dengan mencvkurnya, maka waj1b untuk mencvkurnya. (Rujuk al-Manhaj al-Qawim Bi Syarh Masail al-Ta’lim: 344-345)

WaAllahu a’lam.

 

Sumber: Mufti WP

Be the first to comment on "Cara Memand1kan Jen4zah Yang Mewarnakan R4mbut."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*