Mana Lebih Afdhal, Baca Al-quran Dengan Suara Yang Ku4t Atau Secara Perlahan?

Al-Quran merupakan antara sy1ar Allah S.W.T dan termasuk dalam meng4gungkan Al-Quran adalah seseorang itu membacanya dalam keadaan menvtup aur4t.

  • Dibaca secara perl4han. Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi ketika menjel4skan adab-adab membaca Al-Quran beliau berkata :

ويستحب الإسرار بالقراءة

Maksudnya : Dan disun4tkan untuk membaca Al-Quran secara perlahan.

 

Rujuk Mukhtasar Minhaj Al-Qashidin (1/44)

Imam Al-Thibi dalam syar4han beliau ke atas hadis ini berkata : Terdapat beberapa atsar (riwayat-riwayat) yang berkaitan dengan kelebihan menjah4rkan bacaan al-Quran. Di samping itu, terdapat juga atsar (riwayat-riwayat) berka1tan kelebihan membaca al-Quran secara perlahan. Untuk itu, bagi mengh1mpunkan antara dua keleb1han ini, dikatakan membaca dengan suara yang perlahan adalah lebih afdhal bagi orang yang b1mbang pada dirinya sifat riya’. Adapun membaca dengan suara yang ku4t pula afdhal bagi orang yang tidak b1mbang daripada sifat tersebut (riya’) dengan sy4rat dia tidak mengg4nggu orang lain seperti orang yang sedang solat, t1dur atau selain daripada keduanya. Ini kerana, membaca dengan nyar1ng m4nfaatnya juga akan diperolehi oleh orang lain daripada mendengarnya, mempelajarinya, merasa1nya dan ia juga merupakan sy1ar terh4dap agama disebabkan ia mampu menetapkan h4ti orang yang membaca, mengu4tkan sem4ngat, mengel4kkan t1dur (yang banyak) serta memberi sem4ngat kepada orang lain untuk beribadah. Justeru, sekiranya kesemua ini boleh berl4ku dengan dia menyar1ngkan bacaannya maka membaca dengan nyar1ng adalah lebih afdhal. 

Rujuk Tuhfah al-Ahwazi, Al-Mubarakfuri (8/191)

Penutup

Sebagai kesimpulan, kami menyatakan bahawa kedua-dua kategori iaitu membaca al-Quran dengan suara yang ku4t juga membacanya dengan suara yang perlahan adalah boleh dil4kukan oleh pembaca Al-Quran, manakala dari svdut afdhaliyyah (kelebihan dan keutamaan) itu berbez4 mengikut situ4si dan keadaan pembaca.

Sebagai contoh, bagi h4k mereka yang t4kutkan peras4an ‘ujub dan riya’ maka yang afdhal adalah dibaca secara perl4han, khususnya apabila terdapat orang lain di sekeliling. Manakala, seseorang yang dalam keadaan bersendi1an, jauh dari sifat riya’, bahkan dengan tuju4n untuk mengu4tkan hafalan Al-Quran, maka dalam keadaan ini afdhal baginya membaca secara ku4t. Wallahu A’lam.

 

Sumber: Mufti wp

Be the first to comment on "Mana Lebih Afdhal, Baca Al-quran Dengan Suara Yang Ku4t Atau Secara Perlahan?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*